|

Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

23,3km Distance
02:02:45 Time
05:15/km Pace
1485 Calories
Morning Run
22,2km Distance
02:21:52 Time
06:22/km Pace
1808 Calories
Morning Run
21,1km Distance
02:06:40 Time
05:59/km Pace
1310 Calories
Morning Run