Hoạt động Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

Âu Mạnh Toàn
14/02/2021 05:00
Morning Run
everyone
23,3km
Distance
02:02:45
Time
05:15/km
Pace
1485
Calories
Morning Run
Âu Mạnh Toàn
13/02/2021 05:05
Morning Run
everyone
22,2km
Distance
02:21:52
Time
06:22/km
Pace
1808
Calories
Morning Run
Âu Mạnh Toàn
12/02/2021 05:41
Morning Run
everyone
21,1km
Distance
02:06:40
Time
05:59/km
Pace
1310
Calories
Morning Run