|

Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

10,0km Distance
56:06 Time
05:36/km Pace
654 Calories
Afternoon Run
14,0km Distance
01:17:57 Time
05:33/km Pace
922 Calories
Afternoon Run
20,2km Distance
01:50:25 Time
05:27/km Pace
1287 Calories
Afternoon Run
6,8km Distance
39:29 Time
05:48/km Pace
425 Calories
Evening Run