Hoạt động Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

Nguyen Viet Anh
15/02/2021 15:40
Afternoon Run
everyone
10,0km
Distance
56:06
Time
05:36/km
Pace
654
Calories
Afternoon Run
Nguyen Viet Anh
14/02/2021 16:01
Afternoon Run
everyone
14,0km
Distance
01:17:57
Time
05:33/km
Pace
922
Calories
Afternoon Run
Nguyen Viet Anh
13/02/2021 15:44
Afternoon Run
everyone
20,2km
Distance
01:50:25
Time
05:27/km
Pace
1287
Calories
Afternoon Run
Nguyen Viet Anh
12/02/2021 20:48
Evening Run
everyone
6,8km
Distance
39:29
Time
05:48/km
Pace
425
Calories
Evening Run