|

Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

2,0km Distance
20:01 Time
09:58/km Pace
129 Calories
Morning Run
35,0km Distance
03:10:37 Time
05:26/km Pace
2029 Calories
Morning Run
10,8km Distance
01:02:46 Time
05:49/km Pace
654 Calories
Afternoon Run
12,5km Distance
01:06:59 Time
05:21/km Pace
881 Calories
Afternoon Run
2,0km Distance
18:17 Time
09:07/km Pace
126 Calories
Evening Run