Hoạt động Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

Nguyen Tuan
15/02/2021 08:24
Morning Run
everyone
2,0km
Distance
20:01
Time
09:58/km
Pace
129
Calories
Morning Run
Nguyen Tuan
15/02/2021 05:02
Morning Run
everyone
35,0km
Distance
03:10:37
Time
05:26/km
Pace
2029
Calories
Morning Run
Nguyen Tuan
13/02/2021 15:55
Afternoon Run
everyone
10,8km
Distance
01:02:46
Time
05:49/km
Pace
654
Calories
Afternoon Run
Nguyen Tuan
12/02/2021 17:20
Afternoon Run
everyone
12,5km
Distance
01:06:59
Time
05:21/km
Pace
881
Calories
Afternoon Run
Nguyen Tuan
12/02/2021 18:30
Evening Run
everyone
2,0km
Distance
18:17
Time
09:07/km
Pace
126
Calories
Evening Run