|

Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

12,3km Distance
01:11:23 Time
05:46/km Pace
927 Calories
Afternoon Run
12,3km Distance
01:11:23 Time
05:47/km Pace
927 Calories
Afternoon Run
15,2km Distance
01:35:07 Time
06:15/km Pace
1120 Calories
Morning Run
15,2km Distance
01:35:07 Time
06:15/km Pace
1120 Calories
Morning Run
17,2km Distance
01:44:45 Time
06:06/km Pace
1285 Calories
Afternoon Run
17,2km Distance
01:44:45 Time
06:06/km Pace
1285 Calories
Afternoon Run
20,2km Distance
02:09:08 Time
06:23/km Pace
1501 Calories
Morning Run
20,2km Distance
02:09:08 Time
06:23/km Pace
1501 Calories
Morning Run