Hoạt động Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

MAH TRAN
15/02/2021 20:56
Evening Run
everyone
5,3km
Distance
37:32
Time
07:05/km
Pace
360
Calories
Evening Run
MAH TRAN
14/02/2021 22:13
Night Run
everyone
2,0km
Distance
12:03
Time
05:54/km
Pace
139
Calories
Night Run
MAH TRAN
13/02/2021 17:15
Afternoon Run
everyone
13,1km
Distance
02:15:18
Time
10:18/km
Pace
898
Calories
Afternoon Run
Pace tối đa không hợp lệ
MAH TRAN
12/02/2021 19:32
Evening Run
everyone
9,0km
Distance
01:21:16
Time
08:59/km
Pace
615
Calories
Evening Run