Hoạt động Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

Morning Run
everyone
11,5km
Distance
01:05:59
Time
05:44/km
Pace
811
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Morning Run
everyone
11,4km
Distance
01:06:08
Time
05:47/km
Pace
800
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
11,6km
Distance
01:10:47
Time
06:06/km
Pace
843
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Morning Run
everyone
11,4km
Distance
01:13:57
Time
06:29/km
Pace
775
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,5km
Distance
28:14
Time
05:08/km
Pace
380
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Morning Run
everyone
4,3km
Distance
29:07
Time
06:47/km
Pace
277
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
5,6km
Distance
35:11
Time
06:18/km
Pace
394
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Morning Run
everyone
5,5km
Distance
35:09
Time
06:20/km
Pace
370
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
5,1km
Distance
32:15
Time
06:19/km
Pace
377
Calories
Evening Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Evening Run
everyone
5,2km
Distance
32:12
Time
06:13/km
Pace
373
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
20,3km
Distance
01:53:49
Time
05:35/km
Pace
1527
Calories
Morning Run