|

Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

11,5km Distance
01:05:59 Time
05:44/km Pace
811 Calories
Morning Run
11,4km Distance
01:06:08 Time
05:47/km Pace
800 Calories
Morning Run
11,6km Distance
01:10:47 Time
06:06/km Pace
843 Calories
Morning Run
11,4km Distance
01:13:57 Time
06:29/km Pace
775 Calories
Morning Run
5,5km Distance
28:14 Time
05:08/km Pace
380 Calories
Morning Run
4,3km Distance
29:07 Time
06:47/km Pace
277 Calories
Morning Run
5,6km Distance
35:11 Time
06:18/km Pace
394 Calories
Morning Run
5,5km Distance
35:09 Time
06:20/km Pace
370 Calories
Morning Run
5,1km Distance
32:15 Time
06:19/km Pace
377 Calories
Evening Run
5,2km Distance
32:12 Time
06:13/km Pace
373 Calories
Evening Run
20,3km Distance
01:53:49 Time
05:35/km Pace
1527 Calories
Morning Run