|

Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

20,5km Distance
02:29:32 Time
07:18/km Pace
0 Calories
Morning Run
20,2km Distance
02:29:02 Time
07:22/km Pace
1142 Calories
Morning Run
14,1km Distance
01:42:40 Time
07:16/km Pace
0 Calories
Morning Run
14,0km Distance
01:42:13 Time
07:17/km Pace
824 Calories
Morning Run
8,9km Distance
01:03:22 Time
07:07/km Pace
0 Calories
Morning Run
8,6km Distance
01:03:04 Time
07:19/km Pace
489 Calories
Morning Run
10,0km Distance
01:15:29 Time
07:32/km Pace
0 Calories
Evening Run
10,0km Distance
01:15:37 Time
07:32/km Pace
646 Calories
Evening Run