Hoạt động Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

Nguyễn Trà Yên
15/02/2021 07:07
Morning Run
everyone
20,5km
Distance
02:29:32
Time
07:18/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Nguyễn Trà Yên
15/02/2021 07:07
Morning Run
everyone
20,2km
Distance
02:29:02
Time
07:22/km
Pace
1142
Calories
Morning Run
Nguyễn Trà Yên
14/02/2021 07:14
Morning Run
everyone
14,1km
Distance
01:42:40
Time
07:16/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Nguyễn Trà Yên
14/02/2021 07:14
Morning Run
everyone
14,0km
Distance
01:42:13
Time
07:17/km
Pace
824
Calories
Morning Run
Nguyễn Trà Yên
13/02/2021 07:30
Morning Run
everyone
8,9km
Distance
01:03:22
Time
07:07/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Nguyễn Trà Yên
13/02/2021 07:30
Morning Run
everyone
8,6km
Distance
01:03:04
Time
07:19/km
Pace
489
Calories
Morning Run
Nguyễn Trà Yên
12/02/2021 18:09
Evening Run
everyone
10,0km
Distance
01:15:29
Time
07:32/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Nguyễn Trà Yên
12/02/2021 18:09
Evening Run
everyone
10,0km
Distance
01:15:37
Time
07:32/km
Pace
646
Calories
Evening Run