|

Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

20,2km Distance
01:51:59 Time
05:32/km Pace
1273 Calories
Afternoon Run
14,0km Distance
01:13:43 Time
05:15/km Pace
1012 Calories
Afternoon Run
12,3km Distance
01:02:28 Time
05:03/km Pace
797 Calories
Afternoon Run
8,9km Distance
43:09 Time
04:51/km Pace
586 Calories
Morning Run