|

Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

15,5km Distance
01:31:01 Time
05:51/km Pace
697 Calories
Morning Run
1,7km Distance
10:36 Time
06:17/km Pace
97 Calories
Morning Run
23,0km Distance
02:14:53 Time
05:51/km Pace
927 Calories
Morning Run
0,1km Distance
00:47 Time
13:36/km Pace
0 Calories
Morning Run
6,0km Distance
42:28 Time
07:04/km Pace
284 Calories
Morning Run
6,1km Distance
42:52 Time
07:02/km Pace
424 Calories
Morning Run