Hoạt động Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

Morning Run
everyone
15,5km
Distance
01:31:01
Time
05:51/km
Pace
697
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
1,7km
Distance
10:36
Time
06:17/km
Pace
97
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
23,0km
Distance
02:14:53
Time
05:51/km
Pace
927
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
0,1km
Distance
00:47
Time
13:36/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Pace tối đa không hợp lệ
Morning Run
everyone
6,0km
Distance
42:28
Time
07:04/km
Pace
284
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
6,1km
Distance
42:52
Time
07:02/km
Pace
424
Calories
Morning Run