Hoạt động Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

Pinkswan Pham
15/02/2021 07:27
Morning Run
everyone
15,2km
Distance
02:04:53
Time
08:12/km
Pace
700
Calories
Morning Run
Pinkswan Pham
14/02/2021 07:26
Morning Run
everyone
10,1km
Distance
01:24:52
Time
08:26/km
Pace
481
Calories
Morning Run
Pinkswan Pham
12/02/2021 09:43
Morning Run
everyone
20,2km
Distance
02:41:10
Time
07:58/km
Pace
1015
Calories
Morning Run