|

Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

15,7km Distance
01:51:23 Time
07:06/km Pace
1014 Calories
Chạy hồ Suối Hai
10,0km Distance
01:04:14 Time
06:24/km Pace
724 Calories
Mồng 3 Run
10,0km Distance
58:51 Time
05:52/km Pace
766 Calories
Chạy mồng 2 Tết Tân Sửu
20,2km Distance
02:02:20 Time
06:03/km Pace
1532 Calories
Chào Xuân 2021