|

Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

9,1km Distance
42:12 Time
04:37/km Pace
594 Calories
Afternoon Run
6,3km Distance
29:12 Time
04:38/km Pace
452 Calories
Afternoon Run
0,6km Distance
02:34 Time
04:25/km Pace
29 Calories
Afternoon Run
5,5km Distance
25:55 Time
04:45/km Pace
334 Calories
Morning Run
10,0km Distance
46:09 Time
04:36/km Pace
591 Calories
Morning Run
20,2km Distance
01:36:32 Time
04:46/km Pace
1377 Calories
Morning Run