Hoạt động Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

Chiến Anh Đinh
15/02/2021 05:30
Morning Run
everyone
6,6km
Distance
48:06
Time
07:18/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Chiến Anh Đinh
14/02/2021 05:28
Morning Run
everyone
20,2km
Distance
01:51:41
Time
05:31/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Chiến Anh Đinh
13/02/2021 04:56
Morning Run
everyone
3,3km
Distance
23:43
Time
07:06/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Chiến Anh Đinh
12/02/2021 05:59
Morning Run
everyone
20,2km
Distance
01:56:17
Time
05:45/km
Pace
0
Calories
Morning Run