|

Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

20,2km Distance
01:42:33 Time
05:04/km Pace
1308 Calories
Morning Run
20,2km Distance
01:42:32 Time
05:04/km Pace
1308 Calories
Morning Run
2,1km Distance
11:32 Time
05:33/km Pace
142 Calories
Night Run
2,1km Distance
11:34 Time
05:34/km Pace
142 Calories
Lunch Run
11,1km Distance
01:07:44 Time
06:05/km Pace
772 Calories
Afternoon Run
11,1km Distance
01:07:46 Time
06:05/km Pace
772 Calories
Afternoon Run
11,1km Distance
54:01 Time
04:51/km Pace
724 Calories
Morning Run
11,1km Distance
54:01 Time
04:51/km Pace
724 Calories
Morning Run
11,1km Distance
01:07:10 Time
06:02/km Pace
736 Calories
Afternoon Run
11,1km Distance
01:07:09 Time
06:02/km Pace
736 Calories
Afternoon Run
20,2km Distance
01:43:56 Time
05:08/km Pace
1274 Calories
Happy Lunar New Year 2021 - Run 20,21km! 💪🙃☘🍀🌻
20,2km Distance
01:43:56 Time
05:08/km Pace
1274 Calories
Morning Run