Hoạt động Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

Nguyễn Thị Lý
15/02/2021 04:51
Morning Run
everyone
14,7km
Distance
01:51:22
Time
07:33/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Nguyễn Thị Lý
14/02/2021 17:30
Afternoon Run
everyone
21,5km
Distance
02:35:27
Time
07:13/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Nguyễn Thị Lý
12/02/2021 21:03
Night Run
everyone
4,2km
Distance
26:41
Time
06:21/km
Pace
0
Calories
Night Run
Nguyễn Thị Lý
14/02/2021 05:51
Morning Run
everyone
13,9km
Distance
01:37:03
Time
06:58/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Nguyễn Thị Lý
13/02/2021 05:17
Morning Run
everyone
17,1km
Distance
02:05:50
Time
07:22/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Nguyễn Thị Lý
12/02/2021 05:38
Morning Run
everyone
15,0km
Distance
01:45:16
Time
07:01/km
Pace
0
Calories
Morning Run