|

Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

14,7km Distance
01:51:22 Time
07:33/km Pace
0 Calories
Morning Run
21,5km Distance
02:35:27 Time
07:13/km Pace
0 Calories
Afternoon Run
4,2km Distance
26:41 Time
06:21/km Pace
0 Calories
Night Run
13,9km Distance
01:37:03 Time
06:58/km Pace
0 Calories
Morning Run
17,1km Distance
02:05:50 Time
07:22/km Pace
0 Calories
Morning Run
15,0km Distance
01:45:16 Time
07:01/km Pace
0 Calories
Morning Run