Hoạt động Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

Thủy Nguyễn
15/02/2021 06:41
Morning Run
everyone
10,9km
Distance
01:10:35
Time
06:28/km
Pace
662
Calories
Morning Run
Thủy Nguyễn
14/02/2021 06:47
Morning Run
everyone
21,1km
Distance
02:18:23
Time
06:33/km
Pace
1277
Calories
Morning Run
Thủy Nguyễn
13/02/2021 06:50
Morning Run
everyone
10,5km
Distance
01:09:26
Time
06:38/km
Pace
631
Calories
Morning Run
Thủy Nguyễn
12/02/2021 06:44
Morning Run
everyone
20,2km
Distance
02:04:22
Time
06:09/km
Pace
1128
Calories
Morning Run