|

Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

10,9km Distance
01:10:35 Time
06:28/km Pace
662 Calories
Morning Run
21,1km Distance
02:18:23 Time
06:33/km Pace
1277 Calories
Morning Run
10,5km Distance
01:09:26 Time
06:38/km Pace
631 Calories
Morning Run
20,2km Distance
02:04:22 Time
06:09/km Pace
1128 Calories
Morning Run