Hoạt động Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

Nga Lê
15/02/2021 06:20
Yeah! Finished ✌️
everyone
15,0km
Distance
01:50:38
Time
07:21/km
Pace
763
Calories
Yeah! Finished ✌️
Nga Lê
14/02/2021 06:41
Mùng 🤟
everyone
14,0km
Distance
01:32:46
Time
06:36/km
Pace
762
Calories
Mùng 🤟
Nga Lê
13/02/2021 06:23
Mùng ✌️
everyone
20,2km
Distance
02:33:50
Time
07:36/km
Pace
1049
Calories
Mùng  ✌️
Nga Lê
12/02/2021 00:35
Khai chân 🤣
everyone
1,0km
Distance
07:19
Time
07:11/km
Pace
53
Calories
Khai chân 🤣