|

Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

Phuong 15/02/2021 10:23 everyone Morning Run
10,7km Distance
01:24:19 Time
07:53/km Pace
676 Calories
Morning Run
Phuong 14/02/2021 16:21 everyone Afternoon Run
2,1km Distance
13:35 Time
06:24/km Pace
147 Calories
Afternoon Run
Phuong 13/02/2021 14:15 everyone Afternoon Run
23,1km Distance
03:35:42 Time
09:20/km Pace
1537 Calories
Afternoon Run
Phuong 12/02/2021 07:13 everyone Morning Run
21,0km Distance
02:44:34 Time
07:49/km Pace
1321 Calories
Morning Run