Hoạt động Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

Night Run
everyone
3,1km
Distance
23:10
Time
07:27/km
Pace
198
Calories
Night Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Evening Run
everyone
3,1km
Distance
23:10
Time
07:28/km
Pace
198
Calories
Evening Run
Morning Run
everyone
37,0km
Distance
04:00:27
Time
06:29/km
Pace
2438
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Morning Run
everyone
37,0km
Distance
04:00:29
Time
06:29/km
Pace
2438
Calories
Morning Run
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
59:57
Time
05:59/km
Pace
663
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
01:02:29
Time
06:14/km
Pace
663
Calories
Morning Run
Afternoon Run
everyone
2,1km
Distance
14:24
Time
06:45/km
Pace
134
Calories
Afternoon Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Afternoon Run
everyone
2,1km
Distance
15:05
Time
07:04/km
Pace
134
Calories
Afternoon Run
Evening Run
everyone
20,2km
Distance
01:35:52
Time
04:44/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Trùng với workout trên garmin
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
50:46
Time
05:04/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Morning Run
everyone
10,0km
Distance
50:50
Time
05:04/km
Pace
663
Calories
Morning Run
Evening Run
everyone
20,2km
Distance
01:36:03
Time
04:45/km
Pace
1329
Calories
Evening Run