|

Tet 2021 Challenge - Chạy chăm chỉ sợ gì tăng cân

3,1km Distance
23:10 Time
07:27/km Pace
198 Calories
Night Run
3,1km Distance
23:10 Time
07:28/km Pace
198 Calories
Evening Run
37,0km Distance
04:00:27 Time
06:29/km Pace
2438 Calories
Morning Run
37,0km Distance
04:00:29 Time
06:29/km Pace
2438 Calories
Morning Run
10,0km Distance
59:57 Time
05:59/km Pace
663 Calories
Morning Run
10,0km Distance
01:02:29 Time
06:14/km Pace
663 Calories
Morning Run
2,1km Distance
14:24 Time
06:45/km Pace
134 Calories
Afternoon Run
2,1km Distance
15:05 Time
07:04/km Pace
134 Calories
Afternoon Run
20,2km Distance
01:35:52 Time
04:44/km Pace
0 Calories
Evening Run
10,0km Distance
50:46 Time
05:04/km Pace
0 Calories
Morning Run
10,0km Distance
50:50 Time
05:04/km Pace
663 Calories
Morning Run
20,2km Distance
01:36:03 Time
04:45/km Pace
1329 Calories
Evening Run