|

THE 91 DAYS OF CHALLENGE – 91 NGÀY THỬ THÁCH

10,6km Distance
01:01:07 Time
05:44/km Pace
0 Calories
Morning Run
3,7km Distance
35:47 Time
09:39/km Pace
0 Calories
Morning Walk
10,1km Distance
01:01:01 Time
06:03/km Pace
0 Calories
Morning Run
7,6km Distance
01:14:59 Time
09:55/km Pace
0 Calories
Morning Walk
11,5km Distance
01:11:06 Time
06:09/km Pace
0 Calories
Morning Run
8,4km Distance
01:08:34 Time
08:07/km Pace
0 Calories
Morning Walk
6,4km Distance
01:03:11 Time
09:52/km Pace
0 Calories
Morning Walk
10,0km Distance
01:43:08 Time
10:17/km Pace
0 Calories
Morning Walk
21,6km Distance
02:11:28 Time
06:06/km Pace
0 Calories
Morning Run
5,7km Distance
55:13 Time
09:45/km Pace
0 Calories
Morning Walk
7,9km Distance
54:54 Time
06:55/km Pace
0 Calories
Morning Walk
5,8km Distance
01:01:09 Time
10:30/km Pace
0 Calories
Afternoon Walk
10,8km Distance
01:16:25 Time
07:03/km Pace
0 Calories
Morning Run
4,9km Distance
43:17 Time
08:46/km Pace
0 Calories
Morning Walk
4,2km Distance
42:08 Time
09:56/km Pace
0 Calories
Morning Walk
7,3km Distance
45:12 Time
06:09/km Pace
0 Calories
Morning Run
6,8km Distance
52:03 Time
07:39/km Pace
0 Calories
Morning Walk
10,2km Distance
58:36 Time
05:44/km Pace
0 Calories
Morning Run
5,2km Distance
47:04 Time
08:59/km Pace
0 Calories
Morning Run
5,3km Distance
56:25 Time
10:42/km Pace
0 Calories
Trail - Chạy như đi bộ 😅