|

THE 91 DAYS OF CHALLENGE – 91 NGÀY THỬ THÁCH

7,3km Distance
01:12:43 Time
09:53/km Pace
0 Calories
Run for ❤ Day 4
7,3km Distance
57:42 Time
07:56/km Pace
0 Calories
Run for❤ Day 3
0,0km Distance
00:16 Time
08:06/km Pace
0 Calories
Afternoon Run
5,0km Distance
40:12 Time
07:59/km Pace
0 Calories
Run for ❤ Day 2
5,6km Distance
45:06 Time
08:03/km Pace
0 Calories
Run for❤ Day 1
6,0km Distance
01:18:42 Time
13:06/km Pace
0 Calories
Night Run
5,6km Distance
58:15 Time
10:28/km Pace
0 Calories
Night Run
0,3km Distance
01:43 Time
05:56/km Pace
0 Calories
Evening Walk
0,9km Distance
13:49 Time
15:46/km Pace
0 Calories
Evening Run
4,1km Distance
25:51 Time
06:20/km Pace
0 Calories
JUST DO IT
5,7km Distance
58:16 Time
10:16/km Pace
0 Calories
Evening Run
4,4km Distance
31:34 Time
07:11/km Pace
0 Calories
Run for thua kèo :))))
0,3km Distance
02:16 Time
07:02/km Pace
0 Calories
Afternoon Walk
4,0km Distance
28:00 Time
06:59/km Pace
0 Calories
Afternoon Run
9,0km Distance
58:27 Time
06:27/km Pace
0 Calories
Afternoon Run
0,0km Distance
00:17 Time
09:48/km Pace
0 Calories
Afternoon Run
1,2km Distance
10:11 Time
08:25/km Pace
0 Calories
Evening Walk
5,0km Distance
31:19 Time
06:16/km Pace
0 Calories
Run for Rain :)))
3,0km Distance
17:25 Time
05:44/km Pace
0 Calories
Vẫn tranh thủ chạy được 20ph :D
3,6km Distance
34:28 Time
09:28/km Pace
0 Calories
Evening Run