THE 91 DAYS OF CHALLENGE – 91 NGÀY THỬ THÁCH

Tham gia
RANK Team Member Total Distance Total Time
1 Khách mời 17 7380,8 41.04:19:49
2 Phòng Hạ Tầng 47 7482,4 44.06:56:00
3 Phòng Kế hoạch hành chính 19 9220,6 52.03:44:33
4 Kênh Bán hàng trực tiếp 25 6051,8 35.18:50:06
5 Kênh ViettelPay 65 5121,3 29.06:05:33
6 Phòng Tài chính 21 5214,8 33.23:28:02
7 BP Chăm sóc khách hàng 44 2619,1 16.12:09:47
8 Phòng Kỹ Thuật 25 2472,2 15.23:40:52
9 Phòng Tổ chức chính trị 9 3067,0 19.20:24:02
10 Phòng Thiết kế Tối ưu 43 2288,8 12.17:03:39
11 Ban Giám Đốc 5 993,9 6.18:27:33
12 Kênh SME 6 1338,1 7.13:46:04
13 Kênh Chuỗi 3 1219,5 6.20:12:25
14 Phòng Dự Án 11 325,1 2.05:25:34
15 Kênh cửa hàng 3 69,0 11:09:35
16 Kênh Điểm Bán 4 43,0 07:39:55