THE 91 DAYS OF CHALLENGE – 91 NGÀY THỬ THÁCH

RANK FullName 30/06 29/06 28/06 27/06 26/06 25/06 24/06 23/06
1 Hai Pham Nam 6,8 11,8 7,4 21,1 15,9 13,2 5,5 12,1
2 Lê thanh bình 3,6 9,0
3 Nguyễn Thanh Hải 14,9 12,6 7,2 12,2 11,6 13,8 5,6 5,0
4 Phạm Hưởng 3,6 4,2 11,5 14,6 27,7 8,4 16,6 18,8
5 Nguyễn Hợp 16,6 10,4 24,8 8,5 12,0 5,0 8,9 17,5
6 Hoàng Chí Công 25,2 23,2 19,7 22,2 13,5 18,8 20,9 7,0
7 Khắc Châu Nguyễn 23,9 26,7 24,3 24,8 21,6 18,9 18,1 23,6
8 Nguyễn Hữu Sơn 10,0 6,1 14,1 10,0 15,1 12,1 15,3 25,7
9 Thanh Tuan 5,4 5,5 3,7 2,1 7,3
10 Hà Duy Hiếu 5,5 11,2 7,0 12,5 5,3 11,2 9,8
11 Đính Lê 6,1 6,3 8,1 13,5 8,1 6,8 6,1 9,1
12 Khánh Nguyễn Hữu
13 Hiên Nguyễn 4,1 7,6 4,1 6,5 7,1 3,0 3,2 8,0
14 khắc dũng nguyễn 8,7 11,2 4,0 13,5 3,0 3,2 6,1
15 Nguyễn Văn Bằng 14,0 3,1 10,7 22,6
16 Đặng Kiên 8,6 8,9 4,7 10,0 15,8 7,4 6,6 5,3
17 Phạm Phú Tài 8,4 4,0 7,3 12,6 11,2 5,2 6,9 10,1
18 Nguyễn Quang Huy 3,2 1,8
19 Tùng Dương Ngọc 5,8 3,6 16,8 9,4
20 Tới Nguyễn 3,0 5,0 5,0 4,8 5,9 5,4
21 Tạ Lê Trung 7,1 5,0 10,0 16,1 11,4 7,8 10,0
22 Nguyễn Văn Hiếu
23 Phạm Văn Bình 4,5 3,2 6,6 3,4 6,3
24 Doãn Văn Chính
25 Nguyễn Thanh Tùng 3,0 6,2 4,0 4,9 4,8
26 Nguyen Anh 3,3 3,5 4,1 10,8 3,9 4,0
27 Đặng Quốc Toản 5,6 8,1 6,8 15,1 32,3 8,4 7,7 11,1
28 Trịnh Ngọc Khoa 4,0 13,5 15,3 8,0 3,3
29 Nguyen Ngoc Quang 3,3 3,2 10,3 13,5 3,3 3,3
30 Hoàng Xuân Văn 7,0 6,8 7,4 7,3 7,0 6,4 6,9
31 Kim Ngọc Hai 5,1 4,3 5,4 5,3 5,2 5,2 5,1 3,1
32 Thanh Dang 3,3 3,4 3,2 5,2 7,7 3,1 3,0 3,2
33 Trần văn hưng 1,7 3,1 9,6 5,1 3,5 5,1
34 Cao Đăng Bình 3,2 10,1 10,4 3,3
35 Trần Ngọc Hùng 3,3 3,2
36 Trương Mình Đức 6,8 3,5 3,9 3,5 3,5
37 Thang Duong 3,3 3,5 6,6 6,4 3,1 3,2 3,2
38 Nguyễn Văn Thoảng 3,2 3,2 8,1 8,1 3,4 3,2 3,3
39 Phạm Ngọc Phú 5,5 6,0 3,8 5,6 4,5 5,8
40 Bảo Ngọc Trần 5,0 4,9
41 Phạm Văn Tiệp 4,3 3,8
42 Huu Tam Nguyen 6,4 6,0 7,0 10,4 10,2
43 Nguyễn Thanh Binh 10,7 15,0 22,4 17,9 10,0 10,1 4,0
44 Nguyen duc tai 14,9 11,3 19,7
45 Long Hong 6,4 6,2 5,6 3,2 3,1
46 cuong nguyen 2,2 4,0 4,1 9,0 4,1 3,2 3,3
47 Chien Nguyen 10,6
48 Nguyễn Văn Dương 3,1 3,2 6,5 10,1 3,5 8,0
49 Nguyễn Văn Viết
50 Nguyen Xuan Truong 3,9 5,2 5,3 6,3 3,7 5,1 5,1 5,2