THE 91 DAYS OF CHALLENGE – 91 NGÀY THỬ THÁCH

RANK FullName Gender Total Time (Elapsed) Total Distance Total Workout Total Day
1 Khắc Châu Nguyễn Nam 8.07:40:52 1348,18 132 90
2 Hiên Nguyễn Nam 2.18:57:37 491,60 100 72
3 Nguyễn Thanh Tùng Nam 3.00:16:38 413,86 84 73
4 Đặng thị phương Hảo Nữ 2.13:14:04 341,76 86 77
5 Ha Minh Nữ 1.01:23:27 131,32 28 27
6 Uyên Nguyễn Thị Nữ 13:23:37 91,94 31 29
7 Pham Viet Ha Nữ 14:24:04 112,10 36 36
8 Tuyết Nhung Nữ 15:39:28 94,18 26 26
9 Thi Thanh Huong Vu Nữ 07:24:15 42,08 12 12