THE 91 DAYS OF CHALLENGE – 91 NGÀY THỬ THÁCH

RANK FullName Gender Total Time (Elapsed) Total Distance Total Workout Total Day
1 ThoND1 Nam 1.02:46:11 150,15 24 24
2 Hưng Lưu Đình Nam 02:02:18 18,48 5 5
3 Taiviettel Hatay Nam 12:17:01 71,67 19 18
4 Huu trinh Nam 03:32:51 19,55 6 6
5 dang huu chuc Nam 03:39:00 30,60 11 7
6 Hồ Phương Nam 01:56:20 10,60 5 5
7 Thuý Hằng Nữ 02:00:52 17,70 3 3
8 Tungbeto Nguyên Hoang Tung Nam 00:43:45 3,70 1 1
9 Đặng thị Lan Anh Nữ 00:27:16 2,69 2 1
10 Trần Phương Nữ 00:00:00 0,00 0 0
11 Nguyễn Mạnh Tân Nam 00:00:00 0,00 0 0