THE 91 DAYS OF CHALLENGE – 91 NGÀY THỬ THÁCH

RANK Team Member Total Distance Total Time
1 Phòng Kế hoạch hành chính 21 3063,2 18.00:21:11
2 Khách mời 17 2512,2 13.15:08:29
3 Phòng Tài chính 22 2065,8 14.03:41:26
4 Phòng Hạ Tầng 47 1765,6 10.12:51:02
5 Kênh Bán hàng trực tiếp 25 1530,0 9.05:12:55
6 Kênh ViettelPay 65 1278,5 7.01:22:54
7 Phòng Tổ chức chính trị 9 797,7 5.06:58:13
8 BP Chăm sóc khách hàng 44 796,5 5.00:03:33
9 Phòng Thiết kế Tối ưu 43 746,7 4.05:47:16
10 Kênh Chuỗi 3 537,2 3.04:36:58
11 Phòng Kỹ Thuật 25 487,1 3.05:56:03
12 Kênh SME 6 407,2 2.14:09:52
13 Ban Giám Đốc 7 390,7 2.19:19:23
14 Kênh cửa hàng 4 135,4 23:23:41
15 Kênh Điểm Bán 4 16,3 03:00:07