THE 91 DAYS OF CHALLENGE – 91 NGÀY THỬ THÁCH

RANK Team Member Total Distance Total Time
1 Phòng Kế hoạch hành chính 19 3316,0 18.16:18:47
2 Phòng Hạ Tầng 47 2735,1 16.08:13:40
3 Khách mời 17 2617,0 14.15:50:54
4 Kênh Bán hàng trực tiếp 25 2513,9 14.16:50:44
5 Kênh ViettelPay 65 1720,0 10.00:44:12
6 Phòng Tài chính 21 1541,6 10.04:12:42
7 Phòng Tổ chức chính trị 9 1039,5 6.15:46:15
8 BP Chăm sóc khách hàng 44 935,8 5.19:53:50
9 Phòng Thiết kế Tối ưu 43 782,0 4.09:18:40
10 Phòng Kỹ Thuật 25 763,6 5.02:30:17
11 Kênh Chuỗi 3 455,2 2.11:59:34
12 Kênh SME 6 390,1 2.03:26:39
13 Ban Giám Đốc 7 344,2 2.08:29:00
14 Phòng Dự Án 11 192,8 1.05:09:15
15 Kênh Điểm Bán 4 26,7 04:39:48
16 Kênh cửa hàng 3 9,1 01:50:01