THE 91 DAYS OF CHALLENGE – 91 NGÀY THỬ THÁCH

RANK Team Member Total Distance Total Time
1 Phòng Hạ Tầng 47 2981,7 17.09:51:18
2 Phòng Kế hoạch hành chính 19 2916,3 16.00:47:42
3 Khách mời 17 2251,5 12.21:20:26
4 Kênh ViettelPay 65 2122,8 12.03:58:27
5 Kênh Bán hàng trực tiếp 25 2007,8 11.20:46:27
6 Phòng Tài chính 21 1632,5 9.20:05:59
7 Phòng Tổ chức chính trị 9 1229,8 7.21:39:34
8 Phòng Kỹ Thuật 25 1221,5 7.15:14:32
9 BP Chăm sóc khách hàng 44 886,9 5.16:12:24
10 Phòng Thiết kế Tối ưu 43 760,1 4.01:57:43
11 Kênh SME 6 540,8 2.20:09:33
12 Ban Giám Đốc 5 259,0 1.14:39:10
13 Kênh Chuỗi 3 227,1 1.03:35:53
14 Phòng Dự Án 11 132,3 1.00:16:19
15 Kênh cửa hàng 3 5,3 00:47:52
16 Kênh Điểm Bán 4 0,0 00:00:00