|

THE 91 DAYS OF CHALLENGE – 91 NGÀY THỬ THÁCH

Thống kê
RANK FullName Gender Total Distance Total Time 14/06 13/06 12/06 11/06 10/06 09/06 08/06 07/06 06/06 05/06 04/06 03/06 02/06 01/06
1
Trương Mình Đức
57% (12/21) lần/cái)
87.64% (65,7/75,0 km)
Nam 65,73 11:10:38 3,15 8,78 7,01 5,68 5,29 5,73 12,64 3,35 3,31 4,35 3,28 3,17
2
Nguyen Anh
62% (13/21) lần/cái)
82.08% (61,6/75,0 km)
Nam 61,56 08:08:22 3,94 3,15 8,23 4,09 4,11 3,01 4,07 3,83 10,85 4,09 4,09 4,03 4,06
3
Phùng Văn Trượng
24% (5/21) lần/cái)
31.71% (23,8/75,0 km)
Nam 23,78 03:24:28 4,11 5,76 4,92 4,10 4,90
4
Le Van Manh
5% (1/21) lần/cái)
5.51% (4,1/75,0 km)
Nam 4,13 00:44:35 4,13
5
Khánh Nguyễn Hữu
0% (0/21) lần/cái)
0% (0,0/75,0 km)
Nam 0,00 00:00:00