VCB Thanh Cong Challenge 2022

Tham gia
RANK Team Member Total Distance Total Time
1 Phòng DVKH Thể nhân 16 3868,0 25.05:29:19
2 Phòng Hành chính Nhân sự 19 3628,4 22.08:17:16
3 Phòng Quản lý nợ 20 2898,8 18.12:47:22
4 Phòng Khách hàng Bán lẻ 29 2865,7 16.16:35:49
5 Phòng Khách hàng Doanh nghiệp 18 2132,4 13.09:20:54
6 Phòng Kế toán 7 2068,8 10.13:20:34
7 Phòng DVKH Tổ chức 11 2031,1 13.02:05:01
8 PGD Duy Tân 11 1721,3 6.16:07:12
9 Phòng Ngân Quỹ 6 1715,3 11.00:01:46
10 PGD Láng Hạ 15 1503,3 9.14:25:34
11 PGD Mỹ Đình 10 1255,9 8.08:12:58
12 PGS Kosmo Xuân La 10 1159,9 6.10:28:44
13 PGD Trung Hòa Nhân Chính 10 1130,6 6.18:42:17
14 PGD Hàm Nghi 9 1129,3 5.11:22:40
15 PGD Tây Hồ Tây 7 1029,9 5.05:10:05
16 Ban Giám Đốc 5 312,0 2.10:17:47