VCB Thanh Cong Challenge 2022

Tham gia
RANK Team Member Total Distance Total Time
1 Phòng DVKH Thể nhân 16 3513,5 24.04:41:58
2 Phòng Hành chính Nhân sự 19 3416,3 21.18:29:56
3 Phòng Quản lý nợ 20 2492,4 17.11:48:00
4 Phòng Khách hàng Bán lẻ 29 2141,0 14.17:58:59
5 Phòng Khách hàng Doanh nghiệp 18 2053,3 13.04:32:00
6 Phòng DVKH Tổ chức 11 1845,2 12.13:14:23
7 Phòng Ngân Quỹ 6 1715,3 11.00:01:46
8 PGD Láng Hạ 15 1470,8 9.11:55:25
9 Phòng Kế toán 7 1114,2 8.03:18:25
10 PGD Mỹ Đình 10 1082,0 7.21:22:51
11 PGD Trung Hòa Nhân Chính 10 949,0 6.07:45:08
12 PGS Kosmo Xuân La 10 859,7 5.15:33:41
13 PGD Duy Tân 11 829,9 4.08:41:16
14 PGD Tây Hồ Tây 7 740,3 4.11:35:16
15 PGD Hàm Nghi 9 719,6 4.11:16:04
16 Ban Giám Đốc 5 293,1 2.09:06:23