VCB Thanh Cong Challenge 2022

Tham gia
RANK Team Member Total Distance Total Time
1 Phòng Kế toán 7 954,6 2.10:02:09
2 PGD Duy Tân 11 891,4 2.07:25:56
3 Phòng Khách hàng Bán lẻ 29 724,7 1.22:36:50
4 PGD Hàm Nghi 9 409,7 1.00:06:36
5 Phòng Quản lý nợ 20 406,5 1.00:59:22
6 Phòng DVKH Thể nhân 16 354,5 1.00:47:21
7 PGS Kosmo Xuân La 10 300,1 18:55:03
8 PGD Tây Hồ Tây 7 289,6 17:34:49
9 Phòng Hành chính Nhân sự 19 212,0 13:47:20
10 Phòng DVKH Tổ chức 11 185,9 12:50:38
11 PGD Trung Hòa Nhân Chính 10 181,7 10:57:09
12 PGD Mỹ Đình 10 173,9 10:50:07
13 Phòng Khách hàng Doanh nghiệp 18 79,1 04:48:54
14 PGD Láng Hạ 15 32,6 02:30:09
15 Ban Giám Đốc 5 18,9 01:11:24
16 Phòng Ngân Quỹ 6 0,0 00:00:00