VCB Thanh Cong Challenge 2022

Tham gia
RANK Team Member Total Distance Total Time RUN RIDE
Distance Time Distance Time
1 Phòng Khách hàng Bán lẻ 29 0 13:20:10 437,2 13:20:10 437,2 13:20:10
2 Phòng DVKH Thể nhân 16 0 21:41:12 408,7 21:41:12 408,7 21:41:12
3 Phòng Hành chính Nhân sự 19 0 05:13:13 384,4 05:13:13 384,4 05:13:13
4 Phòng Quản lý nợ 20 0 16:43:02 381,3 16:43:02 381,3 16:43:02
5 Phòng Khách hàng Doanh nghiệp 18 0 22:50:28 321,7 22:50:28 321,7 22:50:28
6 Phòng DVKH Tổ chức 11 0 20:45:20 321,3 20:45:20 321,3 20:45:20
7 PGD Hàm Nghi 9 0 03:17:07 305,7 03:17:07 305,7 03:17:07
8 Phòng Kế toán 7 0 12:03:48 275,1 12:03:48 275,1 12:03:48
9 PGD Duy Tân 11 0 03:32:58 235,5 03:32:58 235,5 03:32:58
10 PGD Láng Hạ 15 0 08:43:24 201,2 08:43:24 201,2 08:43:24
11 PGS Kosmo Xuân La 10 0 06:52 186,7 06:52 186,7 06:52
12 PGD Mỹ Đình 10 0 04:08:27 170,0 04:08:27 170,0 04:08:27
13 Phòng Ngân Quỹ 6 0 08:06 157,8 08:06 157,8 08:06
14 PGD Tây Hồ Tây 7 0 17:20:04 128,6 17:20:04 128,6 17:20:04
15 PGD Trung Hòa Nhân Chính 10 0 19:08:25 123,2 19:08:25 123,2 19:08:25
16 Ban Giám Đốc 5 0 14:16:39 77,3 14:16:39 77,3 14:16:39