VCB Thanh Cong Challenge 2022

Tham gia
RANK Team Member Total Distance Total Time RUN RIDE
Distance Time Distance Time
1 Phòng DVKH Thể nhân 16 0 03:11:42 498,6 03:11:42 498,6 03:11:42
2 Phòng Quản lý nợ 20 0 15:53:20 433,0 15:53:20 433,0 15:53:20
3 Phòng Kế toán 7 0 15:09:54 354,0 15:09:54 354,0 15:09:54
4 Phòng Khách hàng Bán lẻ 29 0 21:28:29 353,7 21:28:29 353,7 21:28:29
5 Phòng Hành chính Nhân sự 19 0 01:06:10 347,8 01:06:10 347,8 01:06:10
6 Phòng DVKH Tổ chức 11 0 14:30:32 271,3 14:30:32 271,3 14:30:32
7 PGD Láng Hạ 15 0 13:25:15 240,0 13:25:15 240,0 13:25:15
8 Phòng Khách hàng Doanh nghiệp 18 0 11:33:26 230,1 11:33:26 230,1 11:33:26
9 PGS Kosmo Xuân La 10 0 23:54:49 184,2 23:54:49 184,2 23:54:49
10 PGD Tây Hồ Tây 7 0 16:54:50 183,3 16:54:50 183,3 16:54:50
11 Phòng Ngân Quỹ 6 0 04:22:06 177,9 04:22:06 177,9 04:22:06
12 PGD Duy Tân 11 0 18:26:05 169,9 18:26:05 169,9 18:26:05
13 PGD Hàm Nghi 9 0 18:05:33 144,1 18:05:33 144,1 18:05:33
14 PGD Trung Hòa Nhân Chính 10 0 21:00:04 138,4 21:00:04 138,4 21:00:04
15 PGD Mỹ Đình 10 0 22:17:48 133,6 22:17:48 133,6 22:17:48
16 Ban Giám Đốc 5 0 09:08:53 46,6 09:08:53 46,6 09:08:53