VCB Thanh Cong Challenge 2022

Tham gia
RANK Team Member Total Distance Total Time RUN RIDE
Distance Time Distance Time
1 Phòng DVKH Thể nhân 16 0 06:21:35 509,8 06:21:35 509,8 06:21:35
2 Phòng Hành chính Nhân sự 19 0 18:24:30 441,2 18:24:30 441,2 18:24:30
3 Phòng Quản lý nợ 20 0 05:45:14 351,3 05:45:14 351,3 05:45:14
4 Phòng DVKH Tổ chức 11 0 30:07 325,9 30:07 325,9 30:07
5 Phòng Kế toán 7 0 14:30:19 318,7 14:30:19 318,7 14:30:19
6 Phòng Khách hàng Bán lẻ 29 0 21:27:09 314,9 21:27:09 314,9 21:27:09
7 Phòng Khách hàng Doanh nghiệp 18 0 11:37:41 231,8 11:37:41 231,8 11:37:41
8 PGD Duy Tân 11 0 20:44:12 224,4 20:44:12 224,4 20:44:12
9 PGD Tây Hồ Tây 7 0 02:13:41 218,7 02:13:41 218,7 02:13:41
10 PGD Mỹ Đình 10 0 09:24:27 202,0 09:24:27 202,0 09:24:27
11 Phòng Ngân Quỹ 6 0 08:12:31 199,4 08:12:31 199,4 08:12:31
12 PGD Láng Hạ 15 0 02:21:37 179,7 02:21:37 179,7 02:21:37
13 PGD Hàm Nghi 9 0 21:23:03 177,2 21:23:03 177,2 21:23:03
14 PGS Kosmo Xuân La 10 0 23:45:35 160,2 23:45:35 160,2 23:45:35
15 PGD Trung Hòa Nhân Chính 10 0 18:49:59 130,4 18:49:59 130,4 18:49:59
16 Ban Giám Đốc 5 0 07:31:11 37,8 07:31:11 37,8 07:31:11