VCB Thanh Cong Challenge 2022

Tham gia
RANK Team Member Total Distance Total Time RUN RIDE
Distance Time Distance Time
1 Phòng DVKH Thể nhân 16 0 06:45:36 554,1 06:45:36 554,1 06:45:36
2 Phòng Hành chính Nhân sự 19 0 12:27:18 400,5 12:27:18 400,5 12:27:18
3 Phòng Khách hàng Bán lẻ 29 0 05:10:58 363,1 05:10:58 363,1 05:10:58
4 Phòng Quản lý nợ 20 0 20:50:44 293,6 20:50:44 293,6 20:50:44
5 Phòng Khách hàng Doanh nghiệp 18 0 14:06:45 241,9 14:06:45 241,9 14:06:45
6 Phòng DVKH Tổ chức 11 0 13:47:14 241,8 13:47:14 241,8 13:47:14
7 PGD Duy Tân 11 0 20:43:41 216,9 20:43:41 216,9 20:43:41
8 PGD Láng Hạ 15 0 05:31:52 210,8 05:31:52 210,8 05:31:52
9 Phòng Kế toán 7 0 23:39:23 202,3 23:39:23 202,3 23:39:23
10 Phòng Ngân Quỹ 6 0 06:59:55 196,6 06:59:55 196,6 06:59:55
11 PGD Trung Hòa Nhân Chính 10 0 18:54:41 153,9 18:54:41 153,9 18:54:41
12 PGD Mỹ Đình 10 0 22:23:12 133,8 22:23:12 133,8 22:23:12
13 PGS Kosmo Xuân La 10 0 21:54:32 122,9 21:54:32 122,9 21:54:32
14 PGD Hàm Nghi 9 0 16:34:04 120,2 16:34:04 120,2 16:34:04
15 PGD Tây Hồ Tây 7 0 11:38:19 107,6 11:38:19 107,6 11:38:19
16 Ban Giám Đốc 5 0 04:21:27 22,3 04:21:27 22,3 04:21:27