VCB Thanh Cong Challenge 2022

Tham gia
RANK Team Member Total Distance Total Time RUN RIDE
Distance Time Distance Time
1 Phòng Hành chính Nhân sự 19 0 18:17:11 563,5 18:17:11 563,5 18:17:11
2 Phòng DVKH Thể nhân 16 0 02:05:59 472,0 02:05:59 472,0 02:05:59
3 Phòng Khách hàng Bán lẻ 29 0 18:48:46 308,7 18:48:46 308,7 18:48:46
4 Phòng Quản lý nợ 20 0 23:51:28 303,8 23:51:28 303,8 23:51:28
5 Phòng Khách hàng Doanh nghiệp 18 0 17:37:32 282,4 17:37:32 282,4 17:37:32
6 Phòng DVKH Tổ chức 11 0 08:50:13 219,3 08:50:13 219,3 08:50:13
7 Phòng Ngân Quỹ 6 0 08:37:53 208,8 08:37:53 208,8 08:37:53
8 Phòng Kế toán 7 0 21:32:31 188,0 21:32:31 188,0 21:32:31
9 PGD Duy Tân 11 0 15:58:53 168,5 15:58:53 168,5 15:58:53
10 PGD Trung Hòa Nhân Chính 10 0 20:44:49 155,3 20:44:49 155,3 20:44:49
11 PGD Mỹ Đình 10 0 22:38:55 149,0 22:38:55 149,0 22:38:55
12 PGD Láng Hạ 15 0 21:35:14 146,3 21:35:14 146,3 21:35:14
13 PGD Tây Hồ Tây 7 0 15:45:44 113,6 15:45:44 113,6 15:45:44
14 PGS Kosmo Xuân La 10 0 15:33:39 96,6 15:33:39 96,6 15:33:39
15 PGD Hàm Nghi 9 0 12:05:12 90,9 12:05:12 90,9 12:05:12
16 Ban Giám Đốc 5 0 04:52:11 28,3 04:52:11 28,3 04:52:11