Hệ thống challenge sẽ dừng hoạt động sau ngày 01/05/2024

VCB Thanh Cong Challenge 2022

Tham gia
RANK Team Member Total Distance Total Time RUN RIDE
Distance Time Distance Time
1 Phòng DVKH Thể nhân 16 0 04:38:39 525,3 04:38:39 525,3 04:38:39
2 Phòng Hành chính Nhân sự 19 0 02:27:28 504,8 02:27:28 504,8 02:27:28
3 Phòng Khách hàng Bán lẻ 29 0 09:33 330,5 09:33 330,5 09:33
4 Phòng Quản lý nợ 20 0 01:33:22 321,9 01:33:22 321,9 01:33:22
5 Phòng Khách hàng Doanh nghiệp 18 0 23:06:52 296,1 23:06:52 296,1 23:06:52
6 Phòng Ngân Quỹ 6 0 14:48:23 258,3 14:48:23 258,3 14:48:23
7 Phòng DVKH Tổ chức 11 0 14:20:19 229,5 14:20:19 229,5 14:20:19
8 Phòng Kế toán 7 0 21:05:08 165,3 21:05:08 165,3 21:05:08
9 PGD Duy Tân 11 0 14:20:45 163,0 14:20:45 163,0 14:20:45
10 PGD Láng Hạ 15 0 01:17:46 159,0 01:17:46 159,0 01:17:46
11 PGD Mỹ Đình 10 0 21:53:40 140,2 21:53:40 140,2 21:53:40
12 PGS Kosmo Xuân La 10 0 19:19:03 139,6 19:19:03 139,6 19:19:03
13 PGD Trung Hòa Nhân Chính 10 0 18:46:22 133,0 18:46:22 133,0 18:46:22
14 PGD Hàm Nghi 9 0 11:59:51 96,6 11:59:51 96,6 11:59:51
15 PGD Tây Hồ Tây 7 0 12:39:05 87,2 12:39:05 87,2 12:39:05
16 Ban Giám Đốc 5 0 04:19:05 21,3 04:19:05 21,3 04:19:05