VCB Thanh Cong Challenge 2022

Tham gia
RANK Team Member Total Distance Total Time RUN RIDE
Distance Time Distance Time
1 Phòng Hành chính Nhân sự 19 0 12:46:04 409,2 12:46:04 409,2 12:46:04
2 Phòng DVKH Thể nhân 16 0 11:46:23 368,2 11:46:23 368,2 11:46:23
3 Phòng Quản lý nợ 20 0 01:24:50 325,4 01:24:50 325,4 01:24:50
4 Phòng Khách hàng Bán lẻ 29 0 16:11:14 299,2 16:11:14 299,2 16:11:14
5 Phòng Kế toán 7 0 04:27:38 221,6 04:27:38 221,6 04:27:38
6 Phòng Khách hàng Doanh nghiệp 18 0 06:31:47 214,6 06:31:47 214,6 06:31:47
7 Phòng Ngân Quỹ 6 0 07:10:39 208,0 07:10:39 208,0 07:10:39
8 Phòng DVKH Tổ chức 11 0 05:11:45 170,8 05:11:45 170,8 05:11:45
9 PGD Duy Tân 11 0 13:01:33 155,8 13:01:33 155,8 13:01:33
10 PGD Láng Hạ 15 0 01:30:59 151,3 01:30:59 151,3 01:30:59
11 PGD Mỹ Đình 10 0 20:37:02 133,8 20:37:02 133,8 20:37:02
12 PGS Kosmo Xuân La 10 0 16:47:52 126,2 16:47:52 126,2 16:47:52
13 PGD Trung Hòa Nhân Chính 10 0 18:56:38 120,4 18:56:38 120,4 18:56:38
14 PGD Tây Hồ Tây 7 0 12:10:42 92,3 12:10:42 92,3 12:10:42
15 PGD Hàm Nghi 9 0 08:47:06 71,9 08:47:06 71,9 08:47:06
16 Ban Giám Đốc 5 0 04:53:05 24,8 04:53:05 24,8 04:53:05