VCB Thanh Cong Challenge 2022

Tham gia
RANK Team Member Total Distance Total Time RUN RIDE
Distance Time Distance Time
1 Phòng Hành chính Nhân sự 19 0 06:46:13 397,3 06:46:13 397,3 06:46:13
2 Phòng DVKH Thể nhân 16 0 12:47:54 355,2 12:47:54 355,2 12:47:54
3 Phòng Quản lý nợ 20 0 19:26:48 299,2 19:26:48 299,2 19:26:48
4 Phòng Khách hàng Bán lẻ 29 0 16:04:00 281,1 16:04:00 281,1 16:04:00
5 PGD Duy Tân 11 0 16:05:41 217,0 16:05:41 217,0 16:05:41
6 Phòng Khách hàng Doanh nghiệp 18 0 07:57:20 214,4 07:57:20 214,4 07:57:20
7 Phòng Ngân Quỹ 6 0 06:50:55 211,5 06:50:55 211,5 06:50:55
8 Phòng Kế toán 7 0 04:48:55 202,5 04:48:55 202,5 04:48:55
9 Phòng DVKH Tổ chức 11 0 04:14:44 164,2 04:14:44 164,2 04:14:44
10 PGD Láng Hạ 15 0 20:06:22 129,7 20:06:22 129,7 20:06:22
11 PGD Mỹ Đình 10 0 17:47:57 127,0 17:47:57 127,0 17:47:57
12 PGS Kosmo Xuân La 10 0 12:22:29 108,6 12:22:29 108,6 12:22:29
13 PGD Trung Hòa Nhân Chính 10 0 15:28:51 100,9 15:28:51 100,9 15:28:51
14 PGD Hàm Nghi 9 0 10:15:00 79,0 10:15:00 79,0 10:15:00
15 PGD Tây Hồ Tây 7 0 09:36:10 68,4 09:36:10 68,4 09:36:10
16 Ban Giám Đốc 5 0 05:36:33 36,7 05:36:33 36,7 05:36:33