VCB Thanh Cong Challenge 2022

Tham gia
RANK Team Member Total Distance Total Time RUN RIDE
Distance Time Distance Time
1 Phòng Quản lý nợ 20 0 05:14:32 200,4 05:14:32 200,4 05:14:32
2 Phòng Hành chính Nhân sự 19 0 02:49:09 179,5 02:49:09 179,5 02:49:09
3 Phòng Khách hàng Bán lẻ 29 0 23:55:30 177,4 23:55:30 177,4 23:55:30
4 Phòng DVKH Thể nhân 16 0 08:10:19 176,2 08:10:19 176,2 08:10:19
5 PGD Duy Tân 11 0 13:13:24 170,4 13:13:24 170,4 13:13:24
6 Phòng Kế toán 7 0 16:02:58 141,3 16:02:58 141,3 16:02:58
7 Phòng Khách hàng Doanh nghiệp 18 0 13:59:03 99,3 13:59:03 99,3 13:59:03
8 Phòng Ngân Quỹ 6 0 14:51:18 96,9 14:51:18 96,9 14:51:18
9 PGS Kosmo Xuân La 10 0 08:57:57 95,9 08:57:57 95,9 08:57:57
10 Phòng DVKH Tổ chức 11 0 15:54:47 87,0 15:54:47 87,0 15:54:47
11 PGD Láng Hạ 15 0 11:53:05 85,3 11:53:05 85,3 11:53:05
12 PGD Trung Hòa Nhân Chính 10 0 10:52:28 75,1 10:52:28 75,1 10:52:28
13 PGD Mỹ Đình 10 0 11:01:30 66,5 11:01:30 66,5 11:01:30
14 PGD Tây Hồ Tây 7 0 05:29:37 47,7 05:29:37 47,7 05:29:37
15 PGD Hàm Nghi 9 0 04:55:44 43,7 04:55:44 43,7 04:55:44
16 Ban Giám Đốc 5 0 03:18:43 16,9 03:18:43 16,9 03:18:43