Hoạt động VIETTEL HÀ NỘI RUNNING AWARDS

Evening Run
everyone
1,1km
Distance
16:21
Time
15:24/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Pace tối đa không hợp lệ
Evening Run
everyone
5,6km
Distance
43:33
Time
07:45/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Quá thời gian cập nhật kết quả
Tran Quang Trung
23/10/2020 19:05
Evening Run
everyone
2,6km
Distance
22:01
Time
08:30/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Quá thời gian cập nhật kết quả
Cảo Phan
24/10/2020 19:47
Evening Run
everyone
1,0km
Distance
11:38
Time
11:14/km
Pace
0
Calories
Evening Run
Quá thời gian cập nhật kết quả
Nguyen Ngoc Quang
31/10/2020 14:05
Afternoon Run
everyone
19,0km
Distance
02:34:09
Time
08:05/km
Pace
1664
Calories
Afternoon Run
Thời gian đồng bộ quá thời gian cho phép
Nguyen Anh
31/10/2020 05:07
Morning Run
everyone
13,2km
Distance
01:46:43
Time
08:03/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Kim Ngọc Hai
31/10/2020 15:32
Afternoon Run
everyone
30,4km
Distance
04:25:51
Time
08:44/km
Pace
1808
Calories
Afternoon Run
Kim Ngọc Hai
31/10/2020 10:00
Morning Run
everyone
2,5km
Distance
26:14
Time
10:22/km
Pace
193
Calories
Morning Run
Kim Ngọc Hai
31/10/2020 08:27
Morning Run
everyone
11,7km
Distance
01:30:58
Time
07:46/km
Pace
791
Calories
Morning Run
Kim Ngọc Hai
30/10/2020 20:07
Evening Run
everyone
4,8km
Distance
52:25
Time
11:01/km
Pace
264
Calories
Evening Run
Nguyen Ngoc Quang
31/10/2020 23:08
Night Run
everyone
5,6km
Distance
46:33
Time
08:19/km
Pace
489
Calories
Night Run
Nguyễn Hợp
31/10/2020 14:37
Afternoon Run
everyone
12,1km
Distance
01:55:02
Time
09:29/km
Pace
584
Calories
Afternoon Run
Nguyễn Hợp
31/10/2020 16:46
Afternoon Run
everyone
1,3km
Distance
13:23
Time
10:01/km
Pace
62
Calories
Afternoon Run
Nguyễn Hợp
31/10/2020 21:37
Night Run
everyone
7,4km
Distance
01:07:48
Time
09:11/km
Pace
429
Calories
Night Run
Night Run
everyone
2,6km
Distance
15:08
Time
05:51/km
Pace
0
Calories
Night Run
Night Run
everyone
1,1km
Distance
08:15
Time
07:50/km
Pace
0
Calories
Night Run
Hà Mạnh Hùng
30/10/2020 23:15
555
everyone
5,6km
Distance
01:02:50
Time
11:19/km
Pace
0
Calories
555
Phạm Hưởng
31/10/2020 21:05
Night Run
everyone
10,0km
Distance
01:44:32
Time
10:25/km
Pace
0
Calories
Night Run
Afternoon Run
everyone
13,2km
Distance
01:21:57
Time
06:11/km
Pace
1025
Calories
Afternoon Run
Kiểm tra lại các tracklog khác, khả năng có 2 người chạy cùng 1 tài khoản
Afternoon Run
everyone
13,2km
Distance
01:22:01
Time
06:11/km
Pace
1025
Calories
Afternoon Run