|

Viettel Sports - Chạy vì sức khỏe

11,8km Distance
01:34:21 Time
08:00/km Pace
0 Calories
Evening Run
15,6km Distance
01:42:07 Time
06:33/km Pace
0 Calories
Afternoon Run
11,4km Distance
01:24:02 Time
07:20/km Pace
0 Calories
Evening Run
11,2km Distance
01:08:08 Time
06:05/km Pace
0 Calories
Morning Run
8,1km Distance
52:13 Time
06:25/km Pace
0 Calories
Afternoon Run
5,4km Distance
36:16 Time
06:46/km Pace
0 Calories
Morning Run
15,5km Distance
01:44:31 Time
06:44/km Pace
0 Calories
Morning Run
15,3km Distance
01:39:24 Time
06:28/km Pace
0 Calories
Afternoon Run
8,3km Distance
01:21:36 Time
09:46/km Pace
0 Calories
Evening Walk
21,3km Distance
02:06:34 Time
05:56/km Pace
0 Calories
Evening Run
0,5km Distance
39:43 Time
79:21/km Pace
0 Calories
Evening Run
7,2km Distance
48:47 Time
06:49/km Pace
0 Calories
Morning Walk
10,1km Distance
01:01:50 Time
06:05/km Pace
0 Calories
Afternoon Run
7,5km Distance
52:21 Time
06:57/km Pace
0 Calories
Evening Run
4,1km Distance
23:40 Time
05:47/km Pace
0 Calories
Afternoon Run
11,3km Distance
01:16:26 Time
06:45/km Pace
0 Calories
Evening Run
21,3km Distance
02:33:16 Time
07:10/km Pace
0 Calories
Afternoon Run
3,9km Distance
37:15 Time
09:28/km Pace
0 Calories
Morning Walk
3,3km Distance
36:22 Time
11:08/km Pace
0 Calories
Evening Walk
4,2km Distance
40:31 Time
09:45/km Pace
0 Calories
Afternoon Run