|

Viettel Sports - Chạy vì sức khỏe

8,0km Distance
01:03:38 Time
07:55/km Pace
635 Calories
Evening Run
7,5km Distance
59:08 Time
07:50/km Pace
593 Calories
Evening Run
6,5km Distance
54:52 Time
08:25/km Pace
534 Calories
Evening Run
5,2km Distance
35:50 Time
06:51/km Pace
372 Calories
Evening Run
2,3km Distance
13:23 Time
05:53/km Pace
141 Calories
Afternoon Run
4,0km Distance
38:42 Time
09:38/km Pace
201 Calories
Afternoon Walk
0,7km Distance
07:53 Time
10:38/km Pace
51 Calories
Morning Walk
0,0km Distance
00:03 Time
Pace
0 Calories
Evening Run
0,3km Distance
02:15 Time
07:57/km Pace
14 Calories
Morning Walk
0,6km Distance
03:34 Time
05:56/km Pace
38 Calories
Evening Run
2,1km Distance
23:43 Time
11:17/km Pace
133 Calories
Evening Walk
3,6km Distance
22:38 Time
06:17/km Pace
261 Calories
Evening Run