|

Viettel Sports - Chạy vì sức khỏe

8,1km Distance
01:05:52 Time
08:10/km Pace
0 Calories
Morning Run
1,8km Distance
15:27 Time
08:43/km Pace
0 Calories
Afternoon Run
4,0km Distance
30:33 Time
07:32/km Pace
0 Calories
Morning Run
5,1km Distance
43:20 Time
08:31/km Pace
0 Calories
Afternoon Run
4,0km Distance
32:11 Time
07:56/km Pace
0 Calories
Morning Run
4,0km Distance
28:33 Time
07:08/km Pace
0 Calories
Afternoon Run
5,2km Distance
39:19 Time
07:34/km Pace
0 Calories
Morning Run
3,4km Distance
24:18 Time
07:13/km Pace
0 Calories
Afternoon Run
3,5km Distance
25:35 Time
07:17/km Pace
0 Calories
Afternoon Run
7,2km Distance
54:04 Time
07:33/km Pace
0 Calories
Morning Run
6,8km Distance
52:43 Time
07:47/km Pace
0 Calories
Afternoon Run
6,2km Distance
45:46 Time
07:26/km Pace
0 Calories
Morning Run
7,0km Distance
01:29:23 Time
12:42/km Pace
0 Calories
Morning Run
3,2km Distance
29:09 Time
09:13/km Pace
0 Calories
Evening Run
6,6km Distance
44:00 Time
06:42/km Pace
0 Calories
Morning Run
2,0km Distance
11:25 Time
05:35/km Pace
0 Calories
Afternoon Run
5,5km Distance
40:46 Time
07:24/km Pace
0 Calories
Morning Run
1,6km Distance
10:38 Time
06:30/km Pace
0 Calories
Afternoon Run
4,4km Distance
33:51 Time
07:46/km Pace
0 Calories
Morning Run
3,7km Distance
31:18 Time
08:22/km Pace
0 Calories
Afternoon Run