Viettel Vĩnh Phúc - Giải chạy 20 năm ngày truyền thống TCT VTT

Tham gia
RANK Team Member Total Distance Total Time
1 VPC_VTT 36 164,6 23:20:31
2 VPC_VTP 14 51,1 06:39:53
3 VPC_VTS 8 37,9 03:33:18
4 VPC_XNK 5 10,8 00:48:49
5 VPC-XNK 1 4,1 00:39:10
6 #PVSTH 1 0,0 00:00:00
7 VPC_VCC 3 0,0 00:00:00