|

VNLIFE DIGIRACE 2020

42,2km Distance
04:54:48 Time
06:58/km Pace
2516 Calories
Chạy thôi mà không nhất thiết phải phê thế :)
3,0km Distance
32:24 Time
10:43/km Pace
186 Calories
Lỗi tại mấy đứa em chén lúc chiều
Tien Nguyen Minh 30/08/2020 21:54 followers_only Night Run
3,8km Distance
37:17 Time
09:47/km Pace
174 Calories
Night Run
13,0km Distance
01:16:34 Time
05:53/km Pace
725 Calories
Afternoon Run
Tien Nguyen Minh 30/08/2020 07:56 followers_only Morning Run
10,0km Distance
01:18:54 Time
07:52/km Pace
612 Calories
Morning Run
1,3km Distance
16:27 Time
12:57/km Pace
81 Calories
Afternoon Walk
Tien Nguyen Minh 29/08/2020 09:46 followers_only Morning Run
6,3km Distance
01:18:59 Time
12:37/km Pace
312 Calories
Morning Run
Tien Nguyen Minh 29/08/2020 03:55 followers_only Night Run
42,2km Distance
04:59:33 Time
07:05/km Pace
2625 Calories
Night Run
18,0km Distance
01:53:32 Time
06:18/km Pace
1236 Calories
Afternoon Run
Tien Nguyen Minh 26/08/2020 07:55 followers_only Lỗi GPS
7,1km Distance
01:37:11 Time
13:36/km Pace
350 Calories
Lỗi GPS
Tien Nguyen Minh 25/08/2020 21:28 followers_only Đồng Run
2,1km Distance
25:34 Time
12:20/km Pace
248 Calories
Đồng Run
Tien Nguyen Minh 25/08/2020 18:21 followers_only Evening Run
5,5km Distance
32:20 Time
05:50/km Pace
314 Calories
Evening Run
1,9km Distance
26:31 Time
13:51/km Pace
91 Calories
Morning Walk
Tien Nguyen Minh 23/08/2020 21:49 followers_only Night Run
15,5km Distance
02:02:25 Time
07:53/km Pace
1034 Calories
Night Run
7,3km Distance
54:24 Time
07:27/km Pace
471 Calories
Afternoon Run
Tien Nguyen Minh 23/08/2020 09:07 followers_only Morning Run
2,0km Distance
19:42 Time
09:41/km Pace
163 Calories
Morning Run
3,6km Distance
44:41 Time
12:33/km Pace
206 Calories
Afternoon Run
1,0km Distance
12:02 Time
11:40/km Pace
70 Calories
Afternoon Run
42,5km Distance
05:06:41 Time
07:12/km Pace
2609 Calories
Chén Tây Khánh thành công
Tien Nguyen Minh 20/08/2020 21:04 followers_only Night Run
1,1km Distance
05:28 Time
04:54/km Pace
57 Calories
Night Run