|

VNLIFE DIGIRACE 2020

37,1km Distance
05:12:38 Time
08:26/km Pace
3192 Calories
Xong rồi
5,0km Distance
54:46 Time
10:56/km Pace
430 Calories
Afternoon Run
9,7km Distance
01:08:32 Time
07:03/km Pace
836 Calories
Morning Run
11,8km Distance
01:47:12 Time
09:04/km Pace
1017 Calories
Morning Run
3,5km Distance
26:14 Time
07:35/km Pace
299 Calories
Morning Run
12,7km Distance
01:54:56 Time
09:01/km Pace
1099 Calories
Afternoon Run
30,5km Distance
04:21:25 Time
08:33/km Pace
2635 Calories
Cố lên
10,5km Distance
01:15:17 Time
07:10/km Pace
905 Calories
Morning Run
5,0km Distance
50:21 Time
09:58/km Pace
439 Calories
Morning Run
6,7km Distance
01:08:03 Time
10:13/km Pace
579 Calories
Morning Run
11,2km Distance
02:05:19 Time
11:12/km Pace
965 Calories
1 chiều chủ nhật thật nhẹ nhàng với bản acoustic và gió đầu thu
19,1km Distance
02:54:54 Time
09:08/km Pace
1650 Calories
Chân mất cảm giác
10,5km Distance
01:41:55 Time
09:42/km Pace
909 Calories
Afternoon Run
30,0km Distance
04:11:10 Time
08:22/km Pace
2585 Calories
Morning Run
5,0km Distance
46:42 Time
09:25/km Pace
428 Calories
Morning Run
6,7km Distance
01:06:54 Time
09:56/km Pace
585 Calories
Morning Run