|

VNLIFE DIGIRACE 2020

11,8km Distance
01:03:49 Time
05:24/km Pace
0 Calories
Ngày 14
5,0km Distance
51:04 Time
10:09/km Pace
0 Calories
Ngày 13
5,4km Distance
53:07 Time
09:54/km Pace
0 Calories
Ngày 12
6,8km Distance
54:57 Time
08:04/km Pace
0 Calories
Ngày 11
4,5km Distance
57:32 Time
12:46/km Pace
0 Calories
Ngày 10
3,7km Distance
38:09 Time
10:21/km Pace
0 Calories
Ngày 9 tại công viên Phù Đổng
4,4km Distance
31:06 Time
07:00/km Pace
0 Calories
Ngày 8
7,2km Distance
01:18:20 Time
10:55/km Pace
0 Calories
Morning Run
5,9km Distance
01:03:02 Time
10:37/km Pace
0 Calories
Ngày 6
5,2km Distance
23:58 Time
04:35/km Pace
0 Calories
Ngày 5
5,6km Distance
01:06:22 Time
11:50/km Pace
0 Calories
Ngày 4
8,5km Distance
01:25:02 Time
09:57/km Pace
0 Calories
Morning Run
5,6km Distance
45:07 Time
07:59/km Pace
0 Calories
Ngày 2
5,4km Distance
47:47 Time
08:53/km Pace
0 Calories
Morning Run
0,0km Distance
00:00 Time
Pace
0 Calories
Morning Run