|

VPS 30 - Dẫn Đầu Đột Phá

2,7km Distance
31:01 Time
11:28/km Pace
0 Calories
Morning Run
3,9km Distance
47:10 Time
12:08/km Pace
0 Calories
Morning Walk
0,8km Distance
05:16 Time
06:29/km Pace
0 Calories
Morning Run
1,7km Distance
25:06 Time
14:48/km Pace
0 Calories
Morning Walk
4,5km Distance
36:25 Time
08:01/km Pace
0 Calories
Morning Run
2,2km Distance
17:58 Time
08:14/km Pace
0 Calories
Morning Run
8,6km Distance
01:00:53 Time
07:03/km Pace
0 Calories
Morning Run
2,1km Distance
22:16 Time
10:40/km Pace
0 Calories
Morning Run
9,0km Distance
01:15:27 Time
08:22/km Pace
599 Calories
Không đạt được target roài , chán, già roài, có nên bỏ cuộc
1,6km Distance
18:42 Time
11:56/km Pace
0 Calories
Morning Run
2,1km Distance
16:08 Time
07:44/km Pace
136 Calories
Morning Run
2,3km Distance
20:59 Time
09:07/km Pace
0 Calories
Morning Walk
4,3km Distance
52:34 Time
12:06/km Pace
0 Calories
Morning Walk
5,0km Distance
01:01:05 Time
12:09/km Pace
0 Calories
Morning Run
5,9km Distance
50:06 Time
08:27/km Pace
0 Calories
Morning Run
2,4km Distance
28:35 Time
11:50/km Pace
0 Calories
Morning Walk
4,6km Distance
56:24 Time
12:15/km Pace
339 Calories
Morning Walk
1,5km Distance
18:23 Time
11:53/km Pace
0 Calories
Morning Walk
2,5km Distance
36:36 Time
14:25/km Pace
0 Calories
Morning Walk
2,1km Distance
25:13 Time
12:12/km Pace
0 Calories
Morning Walk