Hoạt động VPS 30 - Dẫn Đầu Đột Phá

Night Walk
everyone
0,8km
Distance
07:45
Time
09:38/km
Pace
0
Calories
Night Walk
Pace tối thiểu không hợp lệ
Night Walk
everyone
1,2km
Distance
12:30
Time
10:48/km
Pace
0
Calories
Night Walk
Hoang nhi Lan
26/08/2021 19:25
Evening Walk
everyone
1,6km
Distance
23:14
Time
14:19/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Evening Walk
everyone
0,9km
Distance
17:25
Time
19:37/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Pace tối đa không hợp lệ
Afternoon Walk
everyone
2,7km
Distance
38:08
Time
14:04/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk
Vpsgroup Founder
26/08/2021 17:21
Afternoon Run
everyone
10,6km
Distance
01:01:19
Time
05:48/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Morning Walk
everyone
0,7km
Distance
07:16
Time
09:50/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Pace tối thiểu không hợp lệ
Morning Walk
everyone
0,6km
Distance
07:00
Time
11:15/km
Pace
0
Calories
Morning Walk
Vpsgroup Founder
26/08/2021 05:16
Morning Run
everyone
12,1km
Distance
01:09:23
Time
05:43/km
Pace
0
Calories
Morning Run
Nguyễn Minh Lâm
26/08/2021 04:55
Morning Run
everyone
10,4km
Distance
47:56
Time
04:35/km
Pace
815
Calories
Morning Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Evening Walk
everyone
2,9km
Distance
37:37
Time
12:50/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Evening Walk
everyone
0,3km
Distance
05:08
Time
15:08/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Hoang nhi Lan
25/08/2021 19:28
Evening Walk
everyone
1,7km
Distance
23:44
Time
13:36/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Afternoon Walk
everyone
1,0km
Distance
16:02
Time
15:22/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk
Vpsgroup Founder
25/08/2021 17:36
Afternoon Run
everyone
7,4km
Distance
45:03
Time
06:07/km
Pace
0
Calories
Afternoon Run
Evening Walk
everyone
0,3km
Distance
05:15
Time
16:13/km
Pace
0
Calories
Evening Walk
Afternoon Run
everyone
10,8km
Distance
53:13
Time
04:55/km
Pace
734
Calories
Afternoon Run
Pace tối thiểu không hợp lệ
Afternoon Walk
everyone
0,3km
Distance
03:33
Time
13:09/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk
Afternoon Walk
everyone
0,4km
Distance
05:51
Time
14:56/km
Pace
0
Calories
Afternoon Walk
Đoàn Văn Thế
25/08/2021 05:20
Morning Walk
everyone
1,6km
Distance
19:37
Time
12:11/km
Pace
84
Calories
Morning Walk